مقاله کامل دیه در 80 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

مقاله کامل دیه در 80 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

مقاله کامل دیه در 80 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

مقاله کامل دیه در 80 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)فرمت ورد

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

1-انواع قتل از نظر مذاهب مختلف

 

2-مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض

 

3-موارد تبدیل قصاص به دیه

 

4-آیات مربوط به دیه

 

5-ماهیت دیه

 

6-عاقله و نقش آن در پرداخت دیه

 

7-میزان دیه

 

8-تغییر دیه بر حسب زمان و مکان

 

9-تغییر دیه بر حسب جنسیت

 

10-دیه ی اعضا

 

11-دیه ی منافع

 

12-توابع

 

13-مهلت پرداخت دیه

 

14-چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟